Սիրելի հաւատացեալներ,
Կիրակի 3 Սեպտեմբեր 2017, յաւարտ սուրբ եւ անմահ
Պատարագի, Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն՝

Արա և Անայիս, Արեւ եւ Արա Արզումանեան
Յակոբ և Կարին, Վարագ ՏէրՅակոբեան
Այտա ՏէրՅակոբեան

իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց հոգւոյն՝
Անահիտ ՏէրՅակոբեանի, մահուան 10րդ տարելիցին առթիւ,
 Արմենակ ՏէրՅակոբեանի, մահուան 8րդ տարելիցին առթիւ,
Իմաստուհի ՏէրՅակոբեանի, մահուան 40րդ տարելիցին առթիւ.

ինչպէս նաեւ

Գրիգոր եւ Մառսէլ Հորուփեան
Րաֆֆի եւ Սիլվա Սարաֆեան
իրենց սիրեցեալ քրոջ եւ ծնողաց հոգւոյն՝
Կարպիս եւ Սեդա Պախալեաններու, մահուան 2րդ տարելիցին առթիւ,
Անահիտ Օհանեանի, մահուան 15րդ տարելիցին առթիւ.

ինչպէս նաեւ

Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեան
իր սիրեցեալ մեծ մօր՝
Եղիսաբէթ Թահանեանի հոգւոյն համար,
նորահաս մահուան առթիւ, որ պահահեցաւ Մոնթրէալ:

Աղօթենք առ բարձրեալն
Ա ս տ ո ւ ա ծ՝ որ բոլոր ննջեցեալներուն
հոգիները լուսաւորէ. անոնց սգակիր պարագաներուն
Ս ո  ւ ր բ  Հ ո գ ւ ո յ ն  անսպառ մխիթարութիւնը շնորհէ. եւ Հայ
ժողովուրդն ու համայն մարդկութիւնը իր սուրբ Ն շ ա ն ո վ պահպանէ:
+  +  +
Քաղցրեղէնի եւ սուրճի հիւրասիրութիւն տեղի
պիտի ունենայ Պատարագի աւարտին:
Աղօթարար եւ սիրոյ ողջունիւ՝
Հայր Գարեգին

Ohanavanq and his canyon

Dear Parishioners,
A requiem service will be held this Sunday
September 3rd,  following mass, requested by

Ara & Anais, Arev and Ara Arzumanian
Hagop & Karin, Varak Deragopian
Aida Deragopian

for the soul of their parents and grandparents,
Anahid Deragopianon the 10th year memorial,
Armenak Deragopianon the 8th year memorial,
Imasdouhie Deragopian on the 40th year memorial.

as well as

Krikor & Marcelle Horoupian
Raffi & Silva Sarafian

for the soul of their beloved sister and parents,
Garbis and Seta Bakkalian on the 2nd year memorial,
Anahid Ohanian, on the 15th year memorial.

as well as

V. Rev. Fr. Hrant Tahanian
for the soul of his beloved grandmother
Yeghisapet (Elizabeth) Tahanian,
who recently passed away in Montreal.

Let us pray to the heavenly  F a t h e r, that he
may  enlighten  the souls of our deceased  loved  ones,
grant the comfort of the H o l y  S p i r i t  to their relatives, and
guard our people and all of humanity by the sign of his holy C r o s s.
+  +  +
Following the services,  dessert and coffee reception will be served
at the Armenian Community Centre’s Lazarian Hall.
Prayerfully and in loving compassion,
Fr. Karekin