Սիրելի հաւատացեալներ,
Կիրակի 6 Օգոստոս 2017, յաւարտ սուրբ եւ անմահ
Պատարագի, Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն՝

Սարգիսեան ընտանիք
իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծմօր՝
Սրբուհի Սարգիսեանի հոգւոյն համար,
մահուան քառասունքին առթիւ.
եւ իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծհօր՝
Սարգիս Սարգիսեանի հոգւոյն համար,
մահուան քսանմէկերորդ տարելիցին առթիւ:

Աղօթենք առ բարձրեալն
Ա ս տ ո ւ ա ծ՝ որ բոլոր ննջեցեալներուն
հոգիները լուսաւորէ. անոնց սգակիր պարագաներուն
Ս ո  ւ ր բ  Հ ո գ ւ ո յ ն  անսպառ մխիթարութիւնը շնորհէ. եւ Հայ
ժողովուրդն ու համայն մարդկութիւնը իր սուրբ Ն շ ա ն ո վ պահպանէ:
+  +  +
Քաղցրեղէնի եւ սուրճի հիւրասիրութիւն տեղի
պիտի ունենայ Պատարագի աւարտին:
Աղօթարար եւ սիրոյ ողջունիւ՝
Հայր Հրանդ Թ

Ohanavanq and his canyon

Dear Parishioners,
A requiem service will be held this Sunday
August 6th,  following mass, requested by

Sarkissian family
for the soul of their beloved mother and grandmother
Serpouhi Sarkissian
on the 40th day memorial;
and their beloved father and grandfather
 Sarkis Sarkissian
on the 21st year memorial.

Let us pray to the heavenly  F a t h e r, that he
may  enlighten  the souls of our deceased  loved  ones,
grant the comfort of the H o l y  S p i r i t  to their relatives, and
guard our people and all of humanity by the sign of his holy C r o s s.
+  +  +
Following the services,  dessert and coffee reception will be served
at the Armenian Community Centre’s Lazarian Hall.
Prayerfully and in loving compassion,
Fr. Hrant