Սիրելի հաւատացեալներ,
Կիրակի, 5 Նոյեմբեր 2017, յաւարտ սուրբ եւ անմահ
Պատարագի, Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն՝

Էտի և Տոնա Փափազեան եւ ընտանիք, 
իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծմօր՝
Աղաւնի Փափազեանի 
հոգւոյն համար, մահուան տասնմէկերորդ տարելիցին առթիւ,
ինչպէս նաեւ իրենց հանգուցեալ բոլոր ազգականներուն համար:

Աղօթենք առ բարձրեալն
Ա ս տ ո ւ ա ծ՝ որ բոլոր ննջեցեալներուն
հոգիները լուսաւորէ. անոնց սգակիր պարագաներուն
Ս ո  ւ ր բ  Հ ո գ ւ ո յն  անսպառ մխիթարութիւնը շնորհէ. եւ Հայ
ժողովուրդն ու համայն մարդկութիւնը իր սուրբ Ն շ ա ն ո վ պահպանէ:
+  +  +
Քաղցրեղէնի եւ սուրճի հիւրասիրութիւն տեղի
պիտի ունենայ Պատարագի աւարտին:

Աղօթարար եւ սիրոյ ողջունիւ՝
Գարեգին Վրդ. Շխրտմեան

Inline image 1

Dear Parishioners,
A requiem service will be held Sunday
November 5th , following mass, requested by

Eddie & Donna Papazian and family
 for the soul of their beloved mother and grandmother
Aghavni Papazian
on the 11th year memorial,
as well as for all of their deceased relatives.

Let us pray to the heavenly  F a t h e r, that he
may  enlighten  the souls of our deceased  loved  ones,
grant the comfort of the H o l y  S p i r i t  to their relatives, and
guard our people and all of humanity by the sign of his holy C r o s s.
+  +  +
Following the services,  dessert and coffee reception will be served

at the Armenian Community Centre’s Lazarian Hall.

Prayerfully and in loving compassion,
Fr. Karekin Shekherdemian