The first thing an Armenian Community
in a diaspora situation builds is a Church.
The second is a School.
Although a relatively small diaspora, Vancouver
Armenians know the necessity of having an Armenian School.

This is why for 35 years, ARS Vancouver chapter has been
proudly offering Araz Saturday School to its community.

Email Us
for any further inquires.

Besides being a second home for our children and youth,
it is in this smithy that they learn the Aypoupen,

IMG_8426

their mother tongue,IMG_8409

their history,IMG_8431

their ancestors’ faith.IMG_8441

And most importantly it is in this place where they get a sense
of their Armenian identity, to help them grow and become
exemplary citizen’s in this blessed country we live in.

IMG_8446

«Ձեզի կ’ըսեմ, ձե’զ՝ հայոց նորահաս երիտասարդներ.
ձեր անունին մեռնիմ, ձեր արեւին մատաղ.
տա’սը լեզու սորվեցէք, բայց ձեր լեզուն, ձեր հաւատքը հաստատուն բռնեցէք:

Ինչքան որ ֆրանսերէն, գերմաներէն գիտնանք…
ձեր լեզուն… հաստատուն բռնեցէք

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎԵԱՆ